آیا خریدگر یک فروشگاه اینترنتی است؟

خیر. خریدگر همانگونه که از نامش پیداست واسطه‌ای است بین شما و فروشگاه های اینترنتی: سفارش شما را دریافت می کند، آن را برای شما می‌خرد و به نشانی شما در ایران پست می کند.
دسته بندی های پرسشها: