شناسنامه

وبسایت خریدگر ارائه دهنده خدمات خرید و ارسال کالا به ایران است که از شهر آخن آلمان و توسط آقای محمد امیری معلا مدیریت می شود.
شماره ثبت: 05334002
محل ثب: اداره شهر آخن، آلمان

Mohammad Amiri Moalla
Amyastr. 31
52066 Aachen, Germany
Phone: +49-176-5650-9989

Gewerbescheinnummer: 05334002
فارسی